तुला कळत नाही …

तुला कळत नाही माझी शांतता,
मला येत नाहित तुझे शब्द;
तरीही स्पर्शाने होतो आपन दोघे स्तबद्ध!
मनाला मनाची भाषा कळते,
म्हणुनच त्याला प्रेमाची आशा असते.

तुझे सारे बोल अबोल मला कसे कळत नाही,
तरीही आपण बोलतांना वेळेचे भानच राहत नाही!
तुझे आणि माझे विचार दोन विरुद्ध टोकांचे,
तरीही मनं जुळली जसे होतेच ते एकमेकांचे!

harsha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *